Hướng dẫn khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Chủ đề : Phòng chống dịch bệnh
Mô tả tóm tắt bài học

Trong thời gian dịch COVID-19, việc khử khuẩn và vệ sinh môi trường là rất quan trọng để phòng ngừa lây nhiễm. Video này cung cấp những thông tin kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 trong các tình huống được đề cập trong nội dung của video.

Mô tả nội dung bài học

Trong thời gian dịch COVID-19, việc khử khuẩn và vệ sinh môi trường là rất quan trọng để phòng ngừa lây nhiễm. Video này cung cấp những thông tin kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 trong các tình huống được đề cập trong nội dung của video.

Bài kiểm tra kiến thức

1. Nhận định nào dưới đây là không đúng?

2. Trong tình huống nào cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường ở nơi ở, nơi làm việc, trường học và nơi lưu trú?

3. Nhận định nào dưới đây là đúng khi thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới?

4. Hướng dẫn thực hiện khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đối với các nơi công cộng như thế nào?

5. Những nơi nào được coi là nơi công cộng?

6. Đâu là các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc cần vệ sinh khử khuẩn hàng ngày?

7. Biểu hiện nào nghi ngờ mắc COVID-19?

8. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì khi lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần sử dụng đồ bảo hộ nào?

9. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì khi lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần sử dụng đồ bảo hộ nào?

10. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì khi lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc cần sử dụng đồ bảo hộ nào?

11. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì nguyên tắc lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc là?

12. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì nguyên tắc lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc là?

13. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì nguyên tắc lau vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc là?

14. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì biện pháp vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc là?

15. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (đau họng, sốt, ho, khó thở) hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, lưu trú được sử dụng để cách ly COVID-19 thì vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng?

Tham gia bình luận